Cílová skupina

Naším klientem se může stát každý, kdo dovršil 18cti let věku a potýká se svou závislostí či rizikovým* nebo škodlivým** užíváním/jednáním ve vztahu k alkoholu, tabáku,jiným návykovým látkám (např. marihuana, pervitin, opiáty, léky). Hazardu (závislost na herních automatech, ruletě, sázení, sportovním sázení), internetu, online hrám či počítačovým hrám, nakupování (tzv. oniománie či shopholismus)

Primární cílovou skupinou tedy jsou:

 • osoby ohrožené hazardním hráčstvím, hazardní hráči/hráčky,
 • uživatelé alkoholových/ nealkoholových návykových látek,
 • jedinci závislí na procesech, tj. nelátkové typy závislostí,
 • rodiče, přátelé a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním a hazardním chováním.

Podrobnější popis primární cílové skupiny:

 • patologičtí hráči/hráčky- hraní automatů, rulety, pokeru, hazard na internetu, sázkařství atd.,
 • intravenózní uživatelé drog, uživatelé, kteří si aplikují drogu přes nosní sliznici, tzv. „sniffeři“, uživatelé psychofarmak, uživatelé konopných drog, atd.,
 • osoby závislé na alkoholu, osoby rizikově či škodlivě pijící alkohol,
 • problémoví, pravidelní, příležitostní uživatelé návykových látek nebo experimentátoři,
 • abstinující absolventi ambulantního či ústavního/komunitního léčení,
 • osoby s kombinovanou závislostí
 • osoby, které jsou v riziku rozvoje anebo závislí na určitém způsobu chování (nakupování, technologické závislosti, atd.)
 • rodiče, manželé, partneři, sourozenci, blízcí příbuzní nebo přátelé uživatelů návykových látek či hazardních hráčů/hráček, apod.

Pozornost, pomoc a podporu nabízíme rovněž rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám závislých. Naše zkušenosti ukazují, že závislost ovlivňuje nejen osobnost samotného závislého, ale většinou se dotýká minimálně dalších 4-6 lidí (ať již z řad rodinných příslušníků, jiných blízkých osob, kolegů či zaměstnavatelů, kteří jsou nebo byli se závislým v kontaktu.)

Klienti mohou být v různých stádiích vývoje jejich závislosti či v různých fázích léčby. Může se jednat o závislost psychickou i fyzickou. Závislost klienta může být kombinovaná (např. závislost na alkoholu a lécích). Způsob používané aplikace návykové látky může být různorodý.

Pro lepší představu uvádíme, kdo všechno například může být naším klientem: Dospělá osoba, která užívá alkohol či jiné návykové látky rizikově nebo škodlivě, nebo osoba, která již splňuje znaky závislosti. Žena či muž, kteří jsou na počátku abstinence od alkoholu, jiných návykových látek či hazardu, stejně jako člověk, který už nějakou dobu abstinuje (ať již sám, nebo po absolvování ústavní léčby či pobytu v komunitě) a chce dále pracovat na svém doléčování nebo k nám může začít docházet člověk, který se snaží o tzv. kontrolované pití alkoholu či kontrolované užívání jiných návykových látek či harm reduction (snižování rizik).

Naše spolupráce může být krátkodobá (např. se může jednat jen o několik setkání) nebo dlouhodobá, pravidelná nebo nárazová, individuální, párová nebo skupinová (pro skupinu maximálně 9 osob) – vše bude vycházet z Vašich cílů, plánů, potřeb a našich možností. Nabízíme rovněž možnost adiktologické rodinné terapie, která je velmi důležitou, leč často opomíjenou oblastí léčby závislosti.

*Rizikové užívání bývá někdy označováno také jako nebezpečné či hazardní užívání návykové látky. Je takovým druhem konzumace návykové látky, které s sebou nese riziko škodlivých důsledků pro uživatele. Těmito důsledky mohou být škody na zdraví (fyzickém či psychickém), nebo důsledky sociální (společenské) pro uživatele nebo jiné osoby.
**Škodlivé užívání je takové užívání návykové látky, které již způsobuje poškození zdraví. Může jít o poškození fyzické (např. poškození jater při chronické konzumaci alkoholu) nebo duševní (např. druhotné epizody deprese).