Poslání, cíle a zásady poskytování péče

Poslání

Posláním Adiktologické ambulance je pomoc, poradenství a podpora osob nad 18 let věku, které jsou závislé nebo ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách, procesech či hazardní hře. Adiktologické služby poskytují pracovnice ambulance lidem závislým či ohroženým závislostí a také rodinným příslušníkům a osobám blízkým formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím individuálních, rodinných, párových či skupinových setkání.

Součástí naší práce je podpora a motivace pacientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života bez návykové látky či návykového chování. Zároveň usilujeme o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

Cíle

Mezi obecné cíle Adiktolgické ambulance patří:

  • Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
  • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace pacienta v souvislosti s návykovým chováním.
  • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
  • Umožnit pacientům řešení své situace prostřednictvím poskytovaných služeb.
  • Podporovat pacienta v udržení žádoucí změny, která vede k hodnotnému prožívání života.
  • Rozvíjet kompetence pacienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
  • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu pacienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školská zařízení, psychiatrická pomoc aj.
  • Zlepšení kvality života pacientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo hodnotné a uspokojivé prožívání života pacientů a jejich zapojení do společnosti.

Zásady poskytování péče

Pracovnice Adiktologické ambulance se řídí Etickým kodexem sociálních či zdravotnických pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami. Dále Zákonem č. 2/1993 sb. Listina základních práv a svobod, Kodex práv pacienta: kodex vydaný Centrální etickou komisí MZ v r. 1992, Kodex práv pacientů/Pacientů, Zákon č. 372/2011, o zdravotních službách, § 28, etický kodex a kodex práv pacientů/Pacientů podle vzoru Světové federace terapeutických komunit (WFTC) atd. Etickým kodexem adiktologů. Od 25.5.2018 se pracovnice řídí také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Základní zásady poskytované služby jsou především:

Bio-psycho-sociálně-spirituální model

Na situaci pacienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu. Bio-psycho-sociálně-spirituální model se opírá o koncept zdraví prosazovaný WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.

Anonymita a cena poskytovaných služeb

Zařízení garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o pacientovi informace třetím osobám bez jeho předešlého písemného informovaného souhlasu. Služby mohou být hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud je pacient pojištěncem smluvní zdravotní pojišťovny ambulance a nejedná se o osoby blízké závislých. Pokud pacient není pojištěncem smluvní zdravotní pojišťovny či z nějakého důvodu nechce, aby byly služby hrazeny z jeho zdravotního pojištění, nebo se jedná o osobu blízkou závislého, řídí se cena služeb dle platného ceníku.

Veřejná přístupnost ke službě

Služby Adiktologické ambulance jsou veřejně přístupné osobám nad 18 let věku bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, právního či společenského postavení a socioekonomických možností.  Služby jsou pro pacienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Provozní doba je stanovena od pondělí do pátku a je přizpůsobena požadavkům pacientů. Adiktologické služby nejsou určeny osobám mladším 18 let; osobám se sluchovým handicapem, které si nezajistí tlumočníka do znakové řeči; dále osobám se zdravotním znevýhodněním vyžadujícím bezbariérový přístup; osobám hovořícím jiným jazykem než českým a slovenským, pokud si nezajistí tlumočníka.

 Respektování volby pacienta, dobrovolnost využívání služby

Je respektována volba pacienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služeb. Je nabízena odborná péče či pomoc.  Pacient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služeb je dobrovolné.  Pacienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se nabízených služeb. K pacientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.

Flexibilita a potřebnost

Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám pacientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.

 Aktivizace pacienta, podpora pacienta v odpovědnosti za sebe sama

Poskytování služby je koncipováno tak, aby pacient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců Adiktologické ambulance. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde pacient formuluje své osobní cíle.

Rovný, ale zároveň individuální přístup ke pacientům

Služba je poskytována na základě dohody s pacientem. Ctí se jedinečnost každého pacienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.

 Dodržování práv pacienta

Zaměstnanci dodržují zákon č. 2/1993 sb. Listina základních práv a svobod, Kodex práv pacienta: kodex vydaný Centrální etickou komisí MZ v r. 1992, Kodex práv pacientů, Zákon č. 372/2011, o zdravotních službách, § 28, etický kodex a kodex práv pacientů podle vzoru Světové federace terapeutických komunit (WFTC), Etický kodex adiktologů. Dále se pracovnice řídí také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Propojení psychologické a sociální péče

V Adiktologické ambulanci klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Pacientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. V případě psychologické péče nabízíme např. tato témata: zastavení rizikového chování, práce s emocemi, prevence relapsu, motivační rozhovory, vztahová dynamika, hledání a udržení protektivních faktorů, apod. V rámci sociální práce řešíme zmapování sociální, finanční a trestně právní situace atd.

Při práci s osobami blízkými se po stránce psychologické věnujeme následujícím tématům: orientace v problematice závislostí, péče o sebe, nastavení komunikace a pravidel, atd. Po stránce sociální jsou na místě tato témata: zmapování sociální a finanční situace v rodině, ochrana rodiny před negativními dopady závislosti jejich blízkého, spolupráce při kontrole financí, atd.