Ivana Petrlová

V roce 2017 jsem dokončila bakalářské studium Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia jsem absolvovala odborné stáže v kontaktním centru DROP IN v Praze, na oddělení dětské psychiatrie v Thomayerově nemocnici, ve specializované ambulantní službě poskytující adiktologickou péči a substituční léčbu CADAS SANANIM, na ženském lůžkovém oddělení léčby závislostí Kliniky adiktologie v Praze, v terapeutické komunitě zaměřující se na duální diagnózy Sejřek, v Adiktologické ambulanci a Centru pro rodinu a psychosociálních služeb DROP IN v Praze a v Doléčovacím centru s chráněnými byty SANANIM v Praze.

Úzce spolupracuji s Klinikou adiktologie v Praze, kde se podílím na organizaci celoživotního vzdělávání a spoluorganizuji specializačním studium pro školní metodiky prevence.

Ambulantní adiktologické služby jsou dle mého názoru pro klienty velmi přínosné, protože je zde možnost uplatnit bio-psycho-socio-spirituální přístup léčby závislostí, který je mi blízký. Tento přístup pracuje s klienty komplexně a zohledňuje nejen závislost jako takovou, ale i fyzické zdraví, duševní pohodu či sociální kontext a zázemí klientů.