29.09.2022

Vedle klasického individuálního adiktologického poradenství, kdy se setkává jen jeden klient s jedním terapeutem, nabízí naše ambulance také účast na skupinové psychoterapii. Co to taková skupinová psychoterapie je prozradí další řádky tohoto článku.

Častokrát slýcháme výroky typu: „Kamarády mám, nepotřebuji sdílet své problémy s cizími lidmi.“, „Mě cizí problémy nezajímají, mám svých potíží dost.“, „Jsem introvert, do skupiny nezapadnu, ostatní mě budou soudit.“ Je přirozené tyto obavy mít, přece jen je to jistý výstup z komfortní zóny a s tím vyvstává spousta otázek. Na některé případné otázky se pokusíme tímto článkem odpovědět.

skupinová psychoterapie

Pro koho je skupinová psychoterapie v naší ambulanci určena?

Do naší doléčovací terapeutické skupiny se mohou připojit ti, kteří abstinují od návykových látek či hazardu alespoň 3 měsíce nebo přichází po dokončení detoxifikace (zpravidla to bývá 1 měsíc v rámci hospitalizace) a jsou motivování k udržení abstinence.

Mezi další podmínky docházení do terapeutické skupiny patří:

  • aktivně přistupovat k doléčovacímu procesu,
  • dodržovat práva a povinnosti klientů ambulance a dodržovat skupinová pravidla,
  • absolvovat před vstupem do terapeutické skupiny minimálně jeden individuální pohovor s terapeutem ambulance, který posoudí vhodnost klienta pro zařazení do skupiny.

Existují dvě možnosti úhrady za účast v terapeutické skupině:

  • 1. Pokud si klient zajistí a přinese na individuální konzultaci předcházející vstupu do terapeutické skupiny platnou žádanku (poukaz k vyšetření/ošetření) od psychiatra nebo propouštěcí zprávu z psychiatrické nemocnice či léčebny a je pojištěncem jedné z šesti zdravotních pojišťoven, se kterými má ambulance uzavřenu smlouvu, bude jeho účast v terapeutické skupině hrazena z jeho zdravotního pojištění.
    Žádanka či propouštěcí zpráva je platná tehdy, když je vydána nejpozději tři měsíce před započetím docházky do ambulance. Žádanky je pak nutné každé tři měsíce u psychiatra obnovovat a přinášet pracovníkům ambulance.
  • 2. Platba v hotovosti vždy na konci terapeutické skupiny. Výše úhrady se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na www.zavislostiolomouc.cz. Aktuálně vychází účast na jedné terapeutické skupině na 200Kč.

Jak taková terapeutická skupina u nás probíhá?

Skupina je tvořená 5–9 členy a jedním až dvěma terapeuty. Setkávání probíhají zpravidla 1 x 14 dní v odpoledních hodinách (od 15,30 hod. do 17,00 hod.), jedno skupinové sezení trvá 90 minut. V bezpečném prostředí účastníci otevírají svá aktuální témata z různých oblastí života, ať už se jedná o sdílení zkušeností z léčby, problematiku bažení, formy využití volného času, odmítání návykové látky, partnerské a rodinné vztahy a mnoho dalších. 

Jak může skupinová psychoterapie pomoci?

Skupinová terapie je založená především na interakcích, které vznikají mezi členy skupiny, na jejich vzájemných vztazích. Každý z nás má své vzorce chování, které uplatňuje v různých sociálních situacích. Tyto vzorce bohužel nemusí být vždy vhodné. Výhodou terapeutické skupiny je především vzájemné předávání životních zkušeností a poskytnutí zpětné vazby, která může sloužit jako zrcadlo. Skupina poskytuje členům bezpečí a nabízí tak prostor k učení nových vzorců chování a prožívání. Důležitou součástí skupinové psychoterapie je také pocit sounáležitosti a společné sdílení, členové tak prožívají vzájemnou podporu a pocit, že v tom nejsou sami.


Pokud Vás účast na terapeutické skupině láká či máte nějaké otázky, kontaktujte nás telefonicky, mailem či osobně na adrese ambulance.


Účast ve skupinové terapii nezvažujete?

Kromě standardních terapií v naší ambulanci nabízíme i možnost online konzultace z pohodlí vašeho domova

Použité zdroje:
Kratochvíl S. Skupinová psychoterapie v praxi. Třetí, doplněné vydání. Galén: 2009.

logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.