Přečtěte si před objednáním služby všechna práva a povinnosti pro adiktologické poradenství ONLINE.

Kdy se dovoláte?

 • Online konzultace jsou poskytovány ve všední dny, vždy po předchozí domluvě a předchozí úhradě online konzultace.

Kolik Vás bude online konzultace stát?

 • Adiktologická konzultace (40 minut) 800 Kč  / konzultace po 16. hodině 1100 Kč
 • Adiktologická konzultace (60 minut) 1000 Kč / konzultace po 16. hodině 1300 Kč

Popis práv klientů:

 • Klient má právo na respektování soukromí při poskytování adiktologické péče.
 • Klient má právo na vystavení daňového dokladu po odeslání identifikačních údajů na email pracovníka.
 • Klient má právo na ukončení spolupráce.
 • Klient má právo být informován o změnách ze strany zaměstnanců ambulance, které mohou závažným způsobem ovlivnit průběh adiktologické péče.
 • Klient má právo na individuální přístup.
 • Klient má právo podávat stížnosti.
 • Klient má právo na poskytování online adiktologické konzultace na náležité odborné úrovni.
 • Klient má právo na svobodnou volbu.
 • Klient má právo omluvit se z domluvené online konzultace, nejpozději  24 hodin před jejím konáním a poplatek se nestornuje. Klient má právo si domluvit nový termín konzultace. Omluví-li se klient z  online konzultace v kratším čase jak 24 hodin před konáním konzultace, pak se zaplacený poplatek nevrací.
 • Pokud budou technické potíže na straně pracovníka, bude klientovi telefonovat jako první.  

Povinnosti klientů:

 • Klient je povinen dodržovat termíny i časy domluvených online konzultací.
 • Klient je povinen omluvit se nejpozději 24 hodin předem v případě neúčasti na online konzultaci pracovníkovi, se kterým jednal, a poplatek se mu nestornuje. Klient má právo si domluvit nový termín konzultace. Omluví-li se klient z  online konzultace v kratším čase jak 24 hodin před konáním konzultace, pak se zaplacený poplatek nevrací.
 • Klient  je povinen omluvit se předem v případě, že bude mít z jeho strany domluvená online konzultace zpoždění. Čas za zpoždění se během konzultace nenavyšuje. Zpoždění je možné max. 15 minut.
 • Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů, slušného chování a úcty k okolí. Je zakázáno jakékoliv slovní napadání pracovníků ambulance.

Práva pracovníků ve vztahu k klientům:

 • Pracovník má právo odmítnout vést online konzultaci s klientem, který vykazuje známky akutní intoxikace. V případě, že k této situaci dojde, pracovník má právo online konzultaci ukončit. Úhrada za konzultaci se v těchto případech klientovi nevrací.
 • Pracovník má právo zrušit konzultaci z provozních důvodů.
 • Pracovník má právo zrušit/neuskutečnit konzultaci, pokud online konzultace nebude ze strany klienta předem uhrazena.
 • Pracovník má právo dodržet dohodnutý čas konzultace i v případě pozdního online připojení klienta. Maximální zpoždění ze strany klienta je 15 minut.
 • Pracovník má právo konzultovat průběh spolupráce s klientem v rámci případové supervize za podmínky dodržení anonymity klienta.
 • Pracovník má právo požadovat úhradu za poskytované online konzultace. Úhrada je upravena v aktuálně zveřejněném Ceníku.

Povinnosti pracovníků:

 • Pracovník je povinen seznámit klienta s jeho právy a povinnostmi, klient je odsouhlasuje při objednávání online konzultace.
 • Pracovník je povinen zajistit splnění oznamovací povinnosti a sdělovat údaje podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí.
 • Pracovník je povinen informovat klienta o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách, které mohou zlepšit jeho zdravotní stav.
 • Pracovník je povinen informovat klienta o všech závažných změnách týkajících se průběhu poskytování adiktologické péče.
 • Pracovník je povinen nabídnout klientovi náhradní termín v případě zrušení konzultace ze strany pracovníka.
 • Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v průběhu poskytování adiktologické péče, kromě výjimek stanovených zákonem.
 • Pracovník je povinen informovat klienta o ceně poskytovaných online konzultací a to před jejich poskytnutím. Klient se s ním seznamuje při objednávání konzultace.
 • Pracovník je povinen zpracovat Ceník poskytovaných online konzultací a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný klientům.
 • Pracovník je povinen dodržovat zákony platné v České republice, především zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, Etický kodex pracovníků v adiktologii, Základní listinu práv a svobod.
 • Pracovník je povinen průběžně se vzdělávat.
logo Olomouclogo Olomoucký krajlogo Ministerstvo zdravotnictví České republikyspolupracujeme Úřad vlády České republiky

Projekt je financován dotační podporou Statutárního města Olomouce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.